Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2010

Μόνιμο Καταφύγιο Άγριας Ζωής στην Ορεινή Ηλεία

Ο σύλλογος «ΩΛΟΝΟΣ» χαιρετίζει την ίδρυση μονίμου Καταφυγίου Άγριας Ζωής

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΦΟΛΟΗΣ
«Ο ΩΛΟΝΟΣ»
ΕΔΡΑ: ΔΙΒΡΗ
e-mail: olonos.spfpk@gmail.com Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Το διοικητικό συμβούλιο και τα μέλη του «Συλλόγου Προστασίας της Φύσης και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ερυμάνθου Φολόης», χαιρετίζουν την ίδρυση μονίμου Καταφυγίου Άγριας Ζωής στις περιοχές των δημοτικών διαμερισμάτων Νεμούτας Δήμου Φολόης και δημοτικών διαμερισμάτων Λαμπείας Δήμου Λαμπείας, περιφέρειας αρμοδιότητας Δασαρχείου Πύργου, αποτελούμενη από μια έκταση 22.000 στρεμμάτων, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο σύλλογος συγχαίρει ιδιαίτερα τον Δασάρχη Πύργου κ. Διονύσιο Θωμόπουλο για τις θαρραλέες ενέργειες και την σοβαρή εργασία του  ώστε η συγκεκριμένη περιοχή να χαρακτηρισθεί «Καταφύγιο Άγριας ζωής».


                         ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                  ΤΑ ΜΕΛΗ

 
 Η ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 3848
(1)
Ίδρυση μονίμου Καταφυγίου Άγριας Ζωής στις περιοχές των Δημοτικών Διαμερισμάτων Νεμούτας Δήμου Φολόης και Δημοτικών Διαμερισμάτων Λαμπείας Δήμου Λαμπείας περιφέρειας αρμοδιότητας Δασαρχείου Πύργου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού κώδικα».
2. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 996/71 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού κώδικα» και κωδικοποιήσεως....».
3. Τις διατάξεις του Ν. 177/75 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/69.
4. Το άρθρο 57, τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν.Δ. 86/69 «Δασικός Κώδιξ» (ΦΕΚ 7/Α΄) του Ν. 2637/98 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης κ.λπ.(ΦΕΚ 200/Α΄/1996), με το οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 253 και 254 του Ν.Δ. 86/69 όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 177/75 (ΦΕΚ 205/Α΄).
5. Την αριθμ. 414985/29−11−85 (ΦΕΚ 757/Β΄/18−12−1985) κοινή απόφαση των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποι−
ήθηκε με τις 366599/16−12−96 (ΦΕΚ 1188/Β΄/31−12−90) και 294283/23−12−97 (ΦΕΚ 68/Β΄/4−2−98) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.
6. Την αριθμ. 89880/1506/31−3−2000 εγκύκλιο του Γενικού Δ/ντή Δασών και Φ.Π περί «καταφυγίων άγριας ζωής».
7. Τις διατάξεις του Ν. 2218/94 (ΦΕΚ 90/Α΄) «Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίησης διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση κ.λπ.» όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 2240/94 (ΦΕΚ
153/Α΄), «Συμπλήρωση διατάξεων για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση κ.λπ.».
8. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α΄) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λπ.
9. Την αριθμ. 11278/18−10−2005 (ΦΕΚ 1434/Β΄/18−10−2005) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Αποφάσεων, εγγράφων, ενταλμάτων κ.λπ. με εντολή «Γενικού Γραμματέα στο Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας».
10. Την από 10−5−2010 έκθεση − εισήγηση της Δασοπόνου Μαρίας Μητροπούλου με την τελική πρόταση του Δασάρχη Πύργου για την ανάγκη ίδρυσης του μονίμου καταφυγίου άγριας ζωής στις περιοχές των Δημοτικών
Διαμερισμάτων Νεμούτας Δήμου Φολόης και Δημοτικών Διαμερισμάτων Λαμπείας Δήμου Λαμπείας περιφέρειας αρμοδιότητας Δασαρχείου Πύργου για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτήν.
11. Την σύμφωνη γνώμη και την προφορική εισήγηση του αρμόδιου τμήματος της Δ/νσης Δασών Ν. Ηλείας.
12. Το γεγονός ότι, η ίδρυση του καταφυγίου άγριας ζωής κρίνεται απαραίτητη τόσο στην διατροφή, διαχείμανση, αναπαραγωγή των ειδών της άγριας πανίδας όσο και στην διατήρηση της αυτοφυούς χλωρίδας.
13. Το γεγονός ότι στην περιοχή αρμοδιότητας του Δασαρχείου Πύργου δεν υφίσταται άλλο Καταφύγιο Άγριας Ζωής, αποφασίζουμε:
1. Ιδρύουμε μόνιμο Καταφύγιο Άγριας Ζωής στις περιοχές των Δημοτικών Διαμερισμάτων Νεμούτας Δήμου Φολόης και Δημοτικών Διαμερισμάτων Λαμπείας Δήμου Λαμπείας περιφέρειας αρμοδιότητας Δασαρχείου Πύρ−
γου εκτάσεως εμβαδού 22.000 στρεμμάτων.
2. Η έκταση του καταφυγίου άγριας ζωής όπως απεικονίζεται στο θεωρημένο από τον Δ/ντή Δασών Ν. Ηλείας και Δασάρχη Πύργου τοπογραφικό διάγραμμα  κλίμακας 1: 50.000 που επισυνάπτεται στην παρούσα
και ορίζεται ως εξής: Ξεκινά από το δρόμο Λάλα προς 111 στη θέση Κεφάλια, στην συμβολή του με τον αγροτοδασικό δρόμο προς Αχλαδινή τον οποίο ακολουθεί  διερχόμενος από το ρέμα Σεμπά έως τη θέση Ρουπά−
κι Δ.Δ Αχλαδινής, συνεχίζει περιμετρικά του οικισμού Αχλαδινής σε απόσταση 300 μέτρα από τα όρια του, έως τη θέση Ντελεντούσια. Στη συνέχεια ακολουθεί τον αγροτοδασικό δρόμο προς Νεμούτα που διέρχεται
από τις θέσεις Κερασιά, Τριλάγγαδο, Αγία Παρασκευή, Πλατάνου Βρύση έξω από τα όρια του οικισμού Νεμούτας όπου συνεχίζει περιφερειακά τον δρόμο έως τη θέση Ασφακούλες (Σφαγεία) όπου διασταυρώνεται με
το δρόμο που οδηγεί στον ποταμό Ερύμανθο, τον οποίο ακολουθεί έως τη γέφυρα Σειντάγα. Στη συνέχεια ακολουθεί αριστερά τη ροή του ποταμού Ερυμάνθου έως το ]Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο της Λαμπείας και ανεβαίνει
τον αγροτικό δρόμο βόρεια έως τη συμβολή του με τον επαρχιακό δρόμο Πατρών− Τριπόλεως (111) στη θέση Κοπέλας Βρύση τον οποίο ακολουθεί αριστερά έως τον οικισμό Λαμπείας αφήνοντας έξω τον οικισμό και δεξιά,
σε απόσταση 500 μέτρα από τα όρια του οικισμού και συνεχίζει τον επαρχιακό δρόμο 111 έως τη συμβολή του με την επαρχιακή οδό προς Λάλα, τον οποίο ακολουθεί νότια έως τη θέση Κεφαλιά από όπου ξεκίνησε.
3. Εντός του καταφυγίου άγριας ζωής απαγορεύεται η θήρα κάθε θηράματος και κάθε είδους άγριας πανίδας, η σύλληψη κάθε είδους της άγριας πανίδας για μη ερευνητικούς σκοπούς, η καταστροφή κάθε είδους
ζώνης με φυσική βλάστηση, η καταστροφή των ζωντανών φυτοφρακτών, η αμμοληψία, η αποστράγγιση και αποξήρανση ελωδών εκτάσεων, η ρύπανση των υδάτινων πόρων και η ένταξη έκτασης καταφυγίου άγριας ζωής σε πολεοδομικό ή ρυμοτομικό σχεδιασμό. Η εκτέλεση έργων ή εργασιών και ιδίως αλιευτικά έργα, έργα αναδασμού, τουριστικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, κατασκηνώσεις, λατομεία, μεταλλεία και
δρόμοι εκτελούνται αφού προηγουμένως έχει υποβληθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τύπου Α και έχει χορηγηθεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Κατ’εξαίρεση επιτρέπεται η σύλληψη ειδών άγριας πανίδας και η μεταφορά τους προς εμπλουτισμό άλλων περιοχών μόνο από την Δασική Υπηρεσία. Με απόφαση μας, που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να απαγορευτεί ή να τεθούν όροι ή περιορισμοί
στην άσκηση της αλιείας, γεωργίας, βοσκής, υλοτομίας, χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και της συλλογής και κοπής; Αρωματικών, βαθικών, αρτυματικών, μελισσοκομικών και ανθοκομικών − διακοσμητικών
φυτών για εμπορικούς σκοπούς.
4. Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, της Αγροφυλακής, του Κοινοτικούς και Δημοτικούς Υπαλλήλους (άρθρο παρ. 1 Ν.Δ. 86/69) και τις Κυνηγετικές
Οργανώσεις, οι δε παραβάτες τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται από τις διατάξεις τις Δασικής Νομοθεσίας (παρ.9 και 18 του άρθρου 287 του Ν.Δ. 86/69 και της αριθμ. 414985/29−11−85 ΦΕΚ 757/Β΄/18−12−85) κοινής
απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.) 5. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
6. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πύργος, 3 Αυγούστου 2010
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Γενικός Διευθυντής
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: