Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010

"Ωλονός": Απελευθέρωση γόνου σαλιγκαριών

Σύλλογος Προστασίας της Φύσης και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
«ΩΛΟΝΟΣ»

Ο Σύλλογος Προστασίας της Φύσης και της Πολιτιστικής μας  κληρονομιάς Ερυμάνθου-Φολόης, ο «ΩΛΟΝΟΣ», στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, θέλοντας να εμπλουτίσει την άγρια πανίδα του τόπου μας προτίθεται εντός των ημερών ν’ απελευθερώσει γεννήτορες και γόνο σαλιγκαριών, (MACULARIA NICIENSIS) και μελανόστομα (HELIX MELANOSTOMA), δύο από τα είδη που ευδοκιμούν στον τόπο μας. Η απελευθέρωση θα γίνει σε επιλεγμένα σημεία των δήμων Πηνείας, Ωλένης, Λασιώνος, Λαμπείας και Φολόης.
Στη χώρα μας απαγορεύεται η συλλογή, η μεταφορά και η εμπορία των σαλιγκαριών από την 1η Ιουλίου μέχρι την 31η Ιανουαρίου. Η απαγόρευση αυτή προστατεύει τα σαλιγκάρια, κατά την αναπαραγωγή τους (Σεπτέμβριο έως Οκτώβριο).
  Ο σύλλογος δια μέσω του τύπου θέλει να ευχαριστήσει τον δήμαρχο Λασιώνος κ. Βασίλη  Παπαντώνη για την πολύτιμη προσφορά του στην απόκτηση του γόνου και των γεννητόρων. Τέτοιες προσπάθειες είναι ευπρόσδεκτες από τον σύλλογό μας.

          ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                        ΤΑ ΜΕΛΗΤρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2010

Μόνιμο Καταφύγιο Άγριας Ζωής στην Ορεινή Ηλεία

Ο σύλλογος «ΩΛΟΝΟΣ» χαιρετίζει την ίδρυση μονίμου Καταφυγίου Άγριας Ζωής

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΦΟΛΟΗΣ
«Ο ΩΛΟΝΟΣ»
ΕΔΡΑ: ΔΙΒΡΗ
e-mail: olonos.spfpk@gmail.com Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Το διοικητικό συμβούλιο και τα μέλη του «Συλλόγου Προστασίας της Φύσης και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ερυμάνθου Φολόης», χαιρετίζουν την ίδρυση μονίμου Καταφυγίου Άγριας Ζωής στις περιοχές των δημοτικών διαμερισμάτων Νεμούτας Δήμου Φολόης και δημοτικών διαμερισμάτων Λαμπείας Δήμου Λαμπείας, περιφέρειας αρμοδιότητας Δασαρχείου Πύργου, αποτελούμενη από μια έκταση 22.000 στρεμμάτων, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο σύλλογος συγχαίρει ιδιαίτερα τον Δασάρχη Πύργου κ. Διονύσιο Θωμόπουλο για τις θαρραλέες ενέργειες και την σοβαρή εργασία του  ώστε η συγκεκριμένη περιοχή να χαρακτηρισθεί «Καταφύγιο Άγριας ζωής».


                         ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                  ΤΑ ΜΕΛΗ

 
 Η ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 3848
(1)
Ίδρυση μονίμου Καταφυγίου Άγριας Ζωής στις περιοχές των Δημοτικών Διαμερισμάτων Νεμούτας Δήμου Φολόης και Δημοτικών Διαμερισμάτων Λαμπείας Δήμου Λαμπείας περιφέρειας αρμοδιότητας Δασαρχείου Πύργου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού κώδικα».
2. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 996/71 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού κώδικα» και κωδικοποιήσεως....».
3. Τις διατάξεις του Ν. 177/75 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/69.
4. Το άρθρο 57, τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν.Δ. 86/69 «Δασικός Κώδιξ» (ΦΕΚ 7/Α΄) του Ν. 2637/98 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης κ.λπ.(ΦΕΚ 200/Α΄/1996), με το οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 253 και 254 του Ν.Δ. 86/69 όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 177/75 (ΦΕΚ 205/Α΄).
5. Την αριθμ. 414985/29−11−85 (ΦΕΚ 757/Β΄/18−12−1985) κοινή απόφαση των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποι−
ήθηκε με τις 366599/16−12−96 (ΦΕΚ 1188/Β΄/31−12−90) και 294283/23−12−97 (ΦΕΚ 68/Β΄/4−2−98) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.
6. Την αριθμ. 89880/1506/31−3−2000 εγκύκλιο του Γενικού Δ/ντή Δασών και Φ.Π περί «καταφυγίων άγριας ζωής».
7. Τις διατάξεις του Ν. 2218/94 (ΦΕΚ 90/Α΄) «Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίησης διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση κ.λπ.» όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 2240/94 (ΦΕΚ
153/Α΄), «Συμπλήρωση διατάξεων για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση κ.λπ.».
8. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α΄) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λπ.
9. Την αριθμ. 11278/18−10−2005 (ΦΕΚ 1434/Β΄/18−10−2005) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Αποφάσεων, εγγράφων, ενταλμάτων κ.λπ. με εντολή «Γενικού Γραμματέα στο Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας».
10. Την από 10−5−2010 έκθεση − εισήγηση της Δασοπόνου Μαρίας Μητροπούλου με την τελική πρόταση του Δασάρχη Πύργου για την ανάγκη ίδρυσης του μονίμου καταφυγίου άγριας ζωής στις περιοχές των Δημοτικών
Διαμερισμάτων Νεμούτας Δήμου Φολόης και Δημοτικών Διαμερισμάτων Λαμπείας Δήμου Λαμπείας περιφέρειας αρμοδιότητας Δασαρχείου Πύργου για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτήν.
11. Την σύμφωνη γνώμη και την προφορική εισήγηση του αρμόδιου τμήματος της Δ/νσης Δασών Ν. Ηλείας.
12. Το γεγονός ότι, η ίδρυση του καταφυγίου άγριας ζωής κρίνεται απαραίτητη τόσο στην διατροφή, διαχείμανση, αναπαραγωγή των ειδών της άγριας πανίδας όσο και στην διατήρηση της αυτοφυούς χλωρίδας.
13. Το γεγονός ότι στην περιοχή αρμοδιότητας του Δασαρχείου Πύργου δεν υφίσταται άλλο Καταφύγιο Άγριας Ζωής, αποφασίζουμε:
1. Ιδρύουμε μόνιμο Καταφύγιο Άγριας Ζωής στις περιοχές των Δημοτικών Διαμερισμάτων Νεμούτας Δήμου Φολόης και Δημοτικών Διαμερισμάτων Λαμπείας Δήμου Λαμπείας περιφέρειας αρμοδιότητας Δασαρχείου Πύρ−
γου εκτάσεως εμβαδού 22.000 στρεμμάτων.
2. Η έκταση του καταφυγίου άγριας ζωής όπως απεικονίζεται στο θεωρημένο από τον Δ/ντή Δασών Ν. Ηλείας και Δασάρχη Πύργου τοπογραφικό διάγραμμα  κλίμακας 1: 50.000 που επισυνάπτεται στην παρούσα
και ορίζεται ως εξής: Ξεκινά από το δρόμο Λάλα προς 111 στη θέση Κεφάλια, στην συμβολή του με τον αγροτοδασικό δρόμο προς Αχλαδινή τον οποίο ακολουθεί  διερχόμενος από το ρέμα Σεμπά έως τη θέση Ρουπά−
κι Δ.Δ Αχλαδινής, συνεχίζει περιμετρικά του οικισμού Αχλαδινής σε απόσταση 300 μέτρα από τα όρια του, έως τη θέση Ντελεντούσια. Στη συνέχεια ακολουθεί τον αγροτοδασικό δρόμο προς Νεμούτα που διέρχεται
από τις θέσεις Κερασιά, Τριλάγγαδο, Αγία Παρασκευή, Πλατάνου Βρύση έξω από τα όρια του οικισμού Νεμούτας όπου συνεχίζει περιφερειακά τον δρόμο έως τη θέση Ασφακούλες (Σφαγεία) όπου διασταυρώνεται με
το δρόμο που οδηγεί στον ποταμό Ερύμανθο, τον οποίο ακολουθεί έως τη γέφυρα Σειντάγα. Στη συνέχεια ακολουθεί αριστερά τη ροή του ποταμού Ερυμάνθου έως το ]Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο της Λαμπείας και ανεβαίνει
τον αγροτικό δρόμο βόρεια έως τη συμβολή του με τον επαρχιακό δρόμο Πατρών− Τριπόλεως (111) στη θέση Κοπέλας Βρύση τον οποίο ακολουθεί αριστερά έως τον οικισμό Λαμπείας αφήνοντας έξω τον οικισμό και δεξιά,
σε απόσταση 500 μέτρα από τα όρια του οικισμού και συνεχίζει τον επαρχιακό δρόμο 111 έως τη συμβολή του με την επαρχιακή οδό προς Λάλα, τον οποίο ακολουθεί νότια έως τη θέση Κεφαλιά από όπου ξεκίνησε.
3. Εντός του καταφυγίου άγριας ζωής απαγορεύεται η θήρα κάθε θηράματος και κάθε είδους άγριας πανίδας, η σύλληψη κάθε είδους της άγριας πανίδας για μη ερευνητικούς σκοπούς, η καταστροφή κάθε είδους
ζώνης με φυσική βλάστηση, η καταστροφή των ζωντανών φυτοφρακτών, η αμμοληψία, η αποστράγγιση και αποξήρανση ελωδών εκτάσεων, η ρύπανση των υδάτινων πόρων και η ένταξη έκτασης καταφυγίου άγριας ζωής σε πολεοδομικό ή ρυμοτομικό σχεδιασμό. Η εκτέλεση έργων ή εργασιών και ιδίως αλιευτικά έργα, έργα αναδασμού, τουριστικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, κατασκηνώσεις, λατομεία, μεταλλεία και
δρόμοι εκτελούνται αφού προηγουμένως έχει υποβληθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τύπου Α και έχει χορηγηθεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Κατ’εξαίρεση επιτρέπεται η σύλληψη ειδών άγριας πανίδας και η μεταφορά τους προς εμπλουτισμό άλλων περιοχών μόνο από την Δασική Υπηρεσία. Με απόφαση μας, που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να απαγορευτεί ή να τεθούν όροι ή περιορισμοί
στην άσκηση της αλιείας, γεωργίας, βοσκής, υλοτομίας, χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και της συλλογής και κοπής; Αρωματικών, βαθικών, αρτυματικών, μελισσοκομικών και ανθοκομικών − διακοσμητικών
φυτών για εμπορικούς σκοπούς.
4. Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, της Αγροφυλακής, του Κοινοτικούς και Δημοτικούς Υπαλλήλους (άρθρο παρ. 1 Ν.Δ. 86/69) και τις Κυνηγετικές
Οργανώσεις, οι δε παραβάτες τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται από τις διατάξεις τις Δασικής Νομοθεσίας (παρ.9 και 18 του άρθρου 287 του Ν.Δ. 86/69 και της αριθμ. 414985/29−11−85 ΦΕΚ 757/Β΄/18−12−85) κοινής
απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.) 5. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
6. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πύργος, 3 Αυγούστου 2010
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Γενικός Διευθυντής
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2010

Παρεμβάσεις του συλλόγου "Ωλονός" για Κούτι (Αρχαίο Λασιώνα)


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
      ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΦΟΛΟΗΣ   
          «     Ο ΩΛΟΝΟΣ»
ΕΔΡΑ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΒΡΗΣ
                                                                                         ΑΡ.ΠΡΩΤ.1
ΠΡΟΣ : ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
              Ζ ΕΦΟΡΙΑ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΝΟΜΑΡΧΕΙΑ ΗΛΕΙΑΣ
                            ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΗΛΕΙΑΣ
                            ΤΟΠΙΚΑ ΜΜΕ
Σας πληροφορούμε πως στο ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΦΟΛΟΗΣ Ηλείας, και επι συγκεκριμένου στην περιοχή  Κούτι (κτηματική περιφέρεια Κούμανι δήμου Φολόης), δρυοδάσος παρατηρήθηκαν πλείστες παράνομες ενέργειες.
Το πρόβλημα καθίσταται σοβαρό εξαιτίας της καταπάτησης δασικών εκτάσεων και παράνομες ανασκαφές αρχαιοτήτων στον Αρχαίο Λασιώνα. Εμείς ως σύλλογος και με τις αρμοδιότητες και δυνάμεις που διαθέτουμε προσπαθήσαμε επί ματαίω να δώσουμε τέλος στην οικολογική και αρχαιολογική καταστροφή, αφού η προσπάθειά μας συνεθλίβη πάνω στο τείχος οργανωμένων συμφερόντων.
Στο σημείο αυτό σας γνωστοποιούμε το πρόβλημα και σας καλούμε να επέμβετε άμεσα ούτως ώστε να σταματήσουν οι παράνομες ενέργειες από εκείνους που δε σέβονται τα όσα τους χαρίστηκαν.
Ας μην αφήσουμε καταπατητές και αρχαιοκάπηλους να δρουν ανενόχλητοι. Επιτέλους, ας εφαρμοστούν οι νόμοι πριν να είναι πολύ αργά για το μέλλον αυτού του τόπου.
                                                   ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Η. Τουτούνης                                                                 Ν. Σιάκουλης


Πρόσφατα πέρασε η μπουλντόζα, φαίνονται οι ρίζες των δένδρων  
Οι ρίζες των δένδρων
Ήταν δάσος και έγινε χωράφι;

Συγκεντρωμένα κλαδιά στην άκρη του χωραφιού   

Πρόσφατα ανοιγμένος δρόμος και χωράφι

Μικρή ανασκαφή πλάι του δρόμου δεξιά, στο δεύτερο τοίχος, κάτω από τον Αι Δημήτρη
Ανασκαφή πλάι του δρόμου αριστερά, στο δεύτερο τοίχος, κάτω από τον Αι Δημήτρη
Νέα μεγάλη ανασκαφή 3mΧ6 m στον Αι Δημήτρη

Νέα μεγάλη ανασκαφή 3mχ6 m στον Αι Δημήτρη

Νέα μεγάλη ανασκαφή 3mχ6 m και μεγάλου βάθους στον Αι Δημήτρη

Διακρίνονται όσα αρχιτεκτονικά μέλη δεν κύλισαν στο ρέμα

Ανασκαφή που έγινε τον περασμένο χειμώνα, πλάι του Αι Δημήτρη

Πρόσφατη ανασκαφή 300μ δυτικά του β’ τοίχους, αριστερά του δρόμου 50m   

Πρόσφατη ανασκαφή 300μ δυτικά του β’ τοίχους, αριστερά του δρόμου 50m   

Πρόσφατη ανασκαφή 300μ δυτικά του β’ τοίχους, αριστερά του δρόμου 70m  

Παρέμβαση του βουλευτή Ηλείας κ. ΚοντογιάννηΣτη δεύτερη Αναφορά ο πρώην Υφυπουργός Απασχόλησης διαβίβασε την επιστολή του «Συλλόγου Προστασίας της Φύσης και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ερυμάνθου Φολόης «Ο Ωλονός»», στην οποία καταγράφεται το σοβαρό πρόβλημα που παρουσιάζεται στην περιοχή Κούτι του Οροπεδίου Φολόης, εξαιτίας της καταπάτησης δασικών εκτάσεων και των παρανόμων ανασκαφών αρχαιοτήτων στον Αρχαίο Λασιώνα και ζήτησε από τους αρμόδιους Υπουργούς να παρέμβουν άμεσα προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα συγκεκριμένα ζητήματα.
Διαβάστε περισσότερα: ΠΥΡΓΟΣ NEWS
Καταφύγια άγριας ζωής στη Φολόη και στη Λαμπεία
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η ίδρυση μόνιμου καταφυγίου άγριας ζωής στις περιοχές των Δήμων Φολόης και Λαμπείας. Η ίδρυση καταφύγιων άγριας ζωής και η διαχείριση των περιοχών αυτών εξασφαλίζει τις απαραίτητες συνθήκες... για την προστασία συγκεκριμένων ειδών και βιοκοινοτήτων που απαιτούν ανθρώπινη επέμβαση για τη διαιώνισή τους. Ως καταφύγιο θηραμάτων ορίζεται μια συγκεκριμένη και απαγορευμένη για το κυνήγι περιοχή στην οποία επικρατούν ευνοϊκές οικολογικές συνθήκες για τη διαβίωση και αναπαραγωγή ενός ή περισσότερων θηραματικών ειδών.
Σκοπός της ίδρυσης των καταφύγιων είναι η δημιουργία σ' αυτά πλεονάζοντος αριθμού θηραμάτων, τα οποία στη συνέχεια εμπλουτίζουν τους γειτονικούς βιότοπους. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα καταφύγια χρησιμεύουν ως θέσεις ανάπαυσης των μεταναστευτικών πουλιών.
Ο Νομάρχης Ηλείας Χαράλαμπος Καφύρας για την ίδρυση του καταφυγίου άγριας ζωής, δήλωσε τα εξής :
«Είναι μια θετική εξέλιξη για τη διαφύλαξη και ανάπτυξη της βιοποικιλότητας στο Νομό μας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Είναι μια δράση που είναι αποτέλεσμα της σοβαρής δουλειάς του Δασαρχείου Πύργου, τους οποίους τους συγχαίρω. Η δραματική μείωση της βιοποικιλότητας σε παγκόσμια κλίμακα αλλά και στην Ελλάδα, αποτελεί μέγιστο και οξύ πρόβλημα και η ανάγκη δραστικής και ταχείας προστασίας της , έχει αναγνωριστεί  ως επιτακτική ανάγκη και η ίδρυση καταφυγίου άγριας ζωής στις περιοχές των Δήμων Φολόης και Λαμπείας βοηθά προς αυτή την κατεύθυνση.»
Πηγή:www.iliatora.gr

Επίσκεψη του συλλόγου «Ωλονός» στα αξιοθέατα της Νεμούτας

Την Κυριακή 22 Αυγούστου 2010, μέλη του διοικητικού συμβουλίου του νεοσύστατου συλλόγου Προστασίας της Φύσης και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Φολόης και Ερυμάνθου με την επωνυμία «ΩΛΟΝΟΣ», αποτελούμενα από τον πρόεδρο κ. Ηλία Τουτούνη, από τον Β΄ αντιπρόεδρο κ. Κώστα Παπαντωνόπουλο, από τον γεν. γραμματέα κ. Νίκο Σιάκκουλη, από το μέλος, την κυρία Ρόη Αντωνοπούλου και από τον πρώην πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Φολόης κ. Αποστόλη Κωστόπουλο, επεσκέφθηκαν τους καταρράκτες, τους νερόμυλους τις εκκλησίες και τις παραδοσιακές βρύσες της Νεμούτας.

Κατά την επίσκεψη με την υπόδειξη του κ. Σιάκκουλη, ακλουθήσαμε τις διαδρομές προς τους όμορφους, αλλά άγνωστους στο ευρύ κοινό καταρράκτες της περιοχής. Στην αρχή της διαδρομής μας συναντήσαμε τον εγκαταλελειμμένο νερόμυλο του Καψή. Ένα παλιό και πανέμορφο μισογκρεμισμένο κτίριο, χωμένο μέσα στην πυκνή βλάστηση και στ’ άγρια χόρτα. Τίποτα από αυτά δεν θύμιζε τις παλιές δόξες αυτού του μύλου, όπου για εκατοντάδες χρόνια σίτιζε τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Ο χρόνος και η φθορά έχουν πάρει τα υνία και οδηγούν αυτά το υπέροχο και γεμάτο αναμνήσεις μνημείο προς την ολοκληρωτική καταστροφή. Μετά από την πρώτη μας απογοήτευση κατευθυνθήκαμε μέσα από ένα δύσβατο μονοπάτι προς τον καταρράκτη «Χωνιά». Ο καταρράκτης αυτός ήταν η συνέχεια δύο διαδοχικών καταρρακτών μάλιστα ο πρώτος εξ αυτών είναι τυφλός, δηλαδή, πέφτει το νερό σε μια μεγάλη τρύπα (εσωτερικός καταρράκτης) και διαδοχικά χύνεται στην κοίτη του ποταμού όπου συνεχίζεται η ροή του προς τον επόμενο.

Απέναντι από τον καταρράκτη και προς την πλευρά της Νεμούτας βρίσκονται τα ερείπια του κάστρου της «Οξιάς». Ένα ιστορικά άγνωστο κάστρο που φαίνονται μόνο οι θεμέλιοι λίθοι, αλλά γεμάτο με αρκετούς θρύλους και παραδόσεις, που προσδιορίζουν την ύπαρξή του. Μετά από ένα χιλιόμετρο περίπου πορεία δίπλα στην κοίτη του Ερυμάνθου, συναντήσαμε τους μύλους και την νεροτριβή του «Αγιάννη». Επίσης φωτογραφήσαμε τους μύλους, τις νεροτριβές (σ.σ. στην περιοχή βρίσκεται μια λιθόκτιστη νεροτριβή, κατ’ εκτίμηση του λαογράφου κ. Ηλία Τουτούνη μοναδική στο είδος της που διασώζεται στην Πελοπόννησο και ίσως σ’ ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ αργοσβήνει στην πλήρη εγκατάλειψη της πολιτείας), το υδροκινούμενο ελαιοτριβείο του Ψαρρά, πηγές απέραντου κάλλους, και αρκετά παλαιά εκκλησάκια που έχουν κατά καιρούς δεχθεί τις άχαρες παρεμβάσεις διαφόρων κατοίκων προς διάσωση. Επίσης κάτω από το εκκλησάκι του Αγιάννη βρίσκονται ακόμη δύο πανέμορφοι καταρράκτες, οι ονομαστοί «Καταρράκτες του Αγιάννη». Απέναντι στην άλλη όχθη του ποταμού Ερύμανθου, ή Ντοάνα ή Ντάλομι, καταλήγει ο καταρράκτης της «Σουφάλας», ένας καταρράκτης απείρου κάλλους, με μια μικρή λιμνούλα.

Επόμενη επίσκεψη ήταν προς την πλευρά της Γορτυνίας σε μια διαδρομή μισή ώρα με το αυτοκίνητο σ’ ένα χωματόδρομο προς τους βράχους βρήκαμε το προσκύνημα «Της Κατάθεσης της Τιμίας Ζώνης». Ένα φανταστικό τοπίο, με το προσκύνημα να βρίσκεται κτισμένο μέσα σε μια τεράστια σπηλιά. Κατά μαρτυρία του κ. Σιακκουλή, το προσκύνημα αρχικώς ανήκε στην ενορία της Νεμούτας, ενώ πριν αρκετά χρόνια παραχωρήθηκε στην ενορία της Χώρας Γορτυνίας.

Η σύνδεση της Αρκαδίας με την Ηλεία κάτω από την Νεμούτα γινόταν με την γέφυρα του Σεϊντάγα. Σήμερα δεν υπάρχει η γέφυρα, έχει αντικατασταθεί από μια μεταλλική τύπου «Μπέλεϋ». Στο πόδι της γέφυρας προς την Νεμούτα φαίνονται ακόμη και σήμερα τα ίχνη της γέφυρας του Λαλαίου Τουρκαλβανού Σεϊντάγα. Στο απέναντι μέρος της γέφυρας βρίσκεται το ταβερνάκι του κ. Νίκου Πέτσα. Εκεί προσφέρονται όλα ψητά της ώρας ακόμη και ντόπια καπνιστή και ψητή πέστροφα, από το πεστροφείο του Ερυμάνθου.

Επίσης κάτω από την Αχλαδινή (Ντάρτιζα) στον ποταμό Ερύμανθο υπήρχε ένα γεφύρι, το ονομαστό Πρινογιόφυρο ή Πουρνογιόφυρο, σήμερα δεν υπάρχει, έχει αντικατασταθεί και αυτό με μια σιδερένια γέφυρα. Εκεί είχε πραγματοποιηθεί επίσκεψη την περασμένη άνοιξη του προέδρου κ. Ηλία Τουτούνη με τον υπεύθυνο τύπου του συλλόγου κ. Γεώργιο Μαρκόπουλο και το μέλος κ. Γεώργιο Καραχάλιο.

Bίντεο με φωτογραφίες από το οδηπορικό

Τα τοπία ειδυλλιακά, πανέμορφα και μοναδικά στην Πελοπόννησο. Πραγματικά ειδυλλιακό το περιβάλλον στις πηγές και στις νερομάνες, στα ένυδρα φαράγγια και στις ποταμορεματιές, με τα καθαροφλοίσβιστα νερά και με τα δασιά φυλλώματα, μπορούσαν να εμπνέουν ποιητές, να κεντρίζουν ζωγράφους, να οιστριαλατούν καλλιτέχνες, σε περίτεχνες και ομορθόθωρες, σε αλεξιμόδες και αγέραστες σε φυσικόπνοες και αγαπότροπες, ανθρωποδοξαστικές και θεοϋμνικές δημιουργίες. Πικρή διαπίστωση όλων των μελών του συλλόγου είναι η εγκατάλειψη των μνημείων, η μη ανάδειξη των καταρρακτών αλλά και την δυσκολία προσπέλασης σ’ αυτά. Επίσης σ’ ένα εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη που εορτάζει στις 29 Αυγούστου, κατά μαρτυρία του κ. Σιακκουλή ότι είναι κτίσμα του 17ου αιώνα και έχουν γίνει κακόβουλες παρεμβάσεις και έχουν αλλοιώσει το μνημείο. Κατά την αυτοψία και από την εμπειρία που διαθέτουμε διαπιστώσαμε ότι επανηλειμένα κατά καιρούς έχουν ασβεστώσει το εσωτερικό του ναού (σ.σ. ίσως κάτα από το ασβεστοκονίαμα να κρύβονται αγιογραφίες), η σκεπή του έχει επισκευασθεί πρόσφατα απο λαμαρίνες (τσιγκόφυλλα), και στο δάπεδο του έχει γίνει επίστρωση με αδρανή υλικά και τσιμέντο.

Ο Σύλλογος Προστασίας της Φύσης και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς ¨ΩΛΟΝΟΣ¨ σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς θα επιδιώξει με κάθε τρόπο ν’ αναδείξει, να συντηρήσει, να καταστήσει προσπελάσιμα και να διαφημίσει, στο ευρύ κοινό τα όμορφα, φυσικά ιστορικά και λαογραφικά μνημεία του τόπου μας.

Το άρθρο είναι ελεύθερο για δημοσίευση.

Τα βίντεο είναι ερασιτεχνικά τραβηγμένα με handycam

Ιστοσελίδες παρουσίασης: http://www.antroni.gr, http://oreini-ileia.blogspot.com, http://erymanthos.blogspot.com/, http://androni.blogspot.com
Βίντεο, φωτο: Την Κυριακή 22 Αυγούστου 2010, μέλη του διοικητικού συμβουλίου του νεοσύστατου συλλόγου Προστασίας της Φύσης και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Φολόης και Ερυμάνθου με την επωνυμία «ΩΛΟΝΟΣ», αποτελούμενα από τον πρόεδρο κ. Ηλία Τουτούνη, από τον Β΄ αντιπρόεδρο κ. Κώστα Παπαντωνόπουλο, από τον γεν. γραμματέα κ. Νίκο Σιάκκουλη, από το μέλος, την κυρία Ρόη Αντωνοπούλου και από τον πρώην πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Φολόης κ. Αποστόλη Κωστόπουλο, επεσκέφθηκαν τους καταρράκτες, τους νερόμυλους τις εκκλησίες και τις παραδοσιακές βρύσες της Νεμούτας.

Κατά την επίσκεψη με την υπόδειξη του κ. Σιάκκουλη, ακλουθήσαμε τις διαδρομές προς τους όμορφους, αλλά άγνωστους στο ευρύ κοινό καταρράκτες της περιοχής. Στην αρχή της διαδρομής μας συναντήσαμε τον εγκαταλελειμμένο νερόμυλο του Καψή. Ένα παλιό και πανέμορφο μισογκρεμισμένο κτίριο, χωμένο μέσα στην πυκνή βλάστηση και στ’ άγρια χόρτα. Τίποτα από αυτά δεν θύμιζε τις παλιές δόξες αυτού του μύλου, όπου για εκατοντάδες χρόνια σίτιζε τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Ο χρόνος και η φθορά έχουν πάρει τα υνία και οδηγούν αυτά το υπέροχο και γεμάτο αναμνήσεις μνημείο προς την ολοκληρωτική καταστροφή. Μετά από την πρώτη μας απογοήτευση κατευθυνθήκαμε μέσα από ένα δύσβατο μονοπάτι προς τον καταρράκτη «Χωνιά». Ο καταρράκτης αυτός ήταν η συνέχεια δύο διαδοχικών καταρρακτών μάλιστα ο πρώτος εξ αυτών είναι τυφλός, δηλαδή, πέφτει το νερό σε μια μεγάλη τρύπα (εσωτερικός καταρράκτης) και διαδοχικά χύνεται στην κοίτη του ποταμού όπου συνεχίζεται η ροή του προς τον επόμενο.

Απέναντι από τον καταρράκτη και προς την πλευρά της Νεμούτας βρίσκονται τα ερείπια του κάστρου της «Οξιάς». Ένα ιστορικά άγνωστο κάστρο που φαίνονται μόνο οι θεμέλιοι λίθοι, αλλά γεμάτο με αρκετούς θρύλους και παραδόσεις, που προσδιορίζουν την ύπαρξή του. Μετά από ένα χιλιόμετρο περίπου πορεία δίπλα στην κοίτη του Ερυμάνθου, συναντήσαμε τους μύλους και την νεροτριβή του «Αγιάννη». Επίσης φωτογραφήσαμε τους μύλους, τις νεροτριβές (σ.σ. στην περιοχή βρίσκεται μια λιθόκτιστη νεροτριβή, κατ’ εκτίμηση του λαογράφου κ. Ηλία Τουτούνη μοναδική στο είδος της που διασώζεται στην Πελοπόννησο και ίσως σ’ ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ αργοσβήνει στην πλήρη εγκατάλειψη της πολιτείας), το υδροκινούμενο ελαιοτριβείο του Ψαρρά, πηγές απέραντου κάλλους, και αρκετά παλαιά εκκλησάκια που έχουν κατά καιρούς δεχθεί τις άχαρες παρεμβάσεις διαφόρων κατοίκων προς διάσωση. Επίσης κάτω από το εκκλησάκι του Αγιάννη βρίσκονται ακόμη δύο πανέμορφοι καταρράκτες, οι ονομαστοί «Καταρράκτες του Αγιάννη». Απέναντι στην άλλη όχθη του ποταμού Ερύμανθου, ή Ντοάνα ή Ντάλομι, καταλήγει ο καταρράκτης της «Σουφάλας», ένας καταρράκτης απείρου κάλλους, με μια μικρή λιμνούλα.

Επόμενη επίσκεψη ήταν προς την πλευρά της Γορτυνίας σε μια διαδρομή μισή ώρα με το αυτοκίνητο σ’ ένα χωματόδρομο προς τους βράχους βρήκαμε το προσκύνημα «Της Κατάθεσης της Τιμίας Ζώνης». Ένα φανταστικό τοπίο, με το προσκύνημα να βρίσκεται κτισμένο μέσα σε μια τεράστια σπηλιά. Κατά μαρτυρία του κ. Σιακκουλή, το προσκύνημα αρχικώς ανήκε στην ενορία της Νεμούτας, ενώ πριν αρκετά χρόνια παραχωρήθηκε στην ενορία της Χώρας Γορτυνίας.

Η σύνδεση της Αρκαδίας με την Ηλεία κάτω από την Νεμούτα γινόταν με την γέφυρα του Σεϊντάγα. Σήμερα δεν υπάρχει η γέφυρα, έχει αντικατασταθεί από μια μεταλλική τύπου «Μπέλεϋ». Στο πόδι της γέφυρας προς την Νεμούτα φαίνονται ακόμη και σήμερα τα ίχνη της γέφυρας του Λαλαίου Τουρκαλβανού Σεϊντάγα. Στο απέναντι μέρος της γέφυρας βρίσκεται το ταβερνάκι του κ. Νίκου Πέτσα. Εκεί προσφέρονται όλα ψητά της ώρας ακόμη και ντόπια καπνιστή και ψητή πέστροφα, από το πεστροφείο του Ερυμάνθου.

Επίσης κάτω από την Αχλαδινή (Ντάρτιζα) στον ποταμό Ερύμανθο υπήρχε ένα γεφύρι, το ονομαστό Πρινογιόφυρο ή Πουρνογιόφυρο, σήμερα δεν υπάρχει, έχει αντικατασταθεί και αυτό με μια σιδερένια γέφυρα. Εκεί είχε πραγματοποιηθεί επίσκεψη την περασμένη άνοιξη του προέδρου κ. Ηλία Τουτούνη με τον υπεύθυνο τύπου του συλλόγου κ. Γεώργιο Μαρκόπουλο και το μέλος κ. Γεώργιο Καραχάλιο.

Bίντεο με φωτογραφίες από το οδηπορικό

Τα τοπία ειδυλλιακά, πανέμορφα και μοναδικά στην Πελοπόννησο. Πραγματικά ειδυλλιακό το περιβάλλον στις πηγές και στις νερομάνες, στα ένυδρα φαράγγια και στις ποταμορεματιές, με τα καθαροφλοίσβιστα νερά και με τα δασιά φυλλώματα, μπορούσαν να εμπνέουν ποιητές, να κεντρίζουν ζωγράφους, να οιστριαλατούν καλλιτέχνες, σε περίτεχνες και ομορθόθωρες, σε αλεξιμόδες και αγέραστες σε φυσικόπνοες και αγαπότροπες, ανθρωποδοξαστικές και θεοϋμνικές δημιουργίες. Πικρή διαπίστωση όλων των μελών του συλλόγου είναι η εγκατάλειψη των μνημείων, η μη ανάδειξη των καταρρακτών αλλά και την δυσκολία προσπέλασης σ’ αυτά. Επίσης σ’ ένα εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη που εορτάζει στις 29 Αυγούστου, κατά μαρτυρία του κ. Σιακκουλή ότι είναι κτίσμα του 17ου αιώνα και έχουν γίνει κακόβουλες παρεμβάσεις και έχουν αλλοιώσει το μνημείο. Κατά την αυτοψία και από την εμπειρία που διαθέτουμε διαπιστώσαμε ότι επανηλειμένα κατά καιρούς έχουν ασβεστώσει το εσωτερικό του ναού (σ.σ. ίσως κάτα από το ασβεστοκονίαμα να κρύβονται αγιογραφίες), η σκεπή του έχει επισκευασθεί πρόσφατα απο λαμαρίνες (τσιγκόφυλλα), και στο δάπεδο του έχει γίνει επίστρωση με αδρανή υλικά και τσιμέντο.

Ο Σύλλογος Προστασίας της Φύσης και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς ¨ΩΛΟΝΟΣ¨ σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς θα επιδιώξει με κάθε τρόπο ν’ αναδείξει, να συντηρήσει, να καταστήσει προσπελάσιμα και να διαφημίσει, στο ευρύ κοινό τα όμορφα, φυσικά ιστορικά και λαογραφικά μνημεία του τόπου μας.

Το άρθρο είναι ελεύθερο για δημοσίευση.

Τα βίντεο είναι ερασιτεχνικά τραβηγμένα με handycam: εδώ  


Ιστοσελίδες παρουσίασης: http://www.antroni.gr, http://oreini-ileia.blogspot.com, http://erymanthos.blogspot.com/, http://androni.blogspot.com

Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2010

Προτάσεις του Δ.Σ. Συλλόγου Ωλονός


Σύλλογος Προστασίας της Φύσης και της Πολιτιστικής μας κληρονομιάς Φολοης - Ερυμάνθου
«ΩΛΟΝΟΣ»

Το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου προστασίας της φύσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς, Ερυμάνθου - Φολόης,  μετά την πρόσφατη ανάδειξή του, σύμφωνα με το καταστατικό του,  θέτει τους εξής στόχους και δέχεται ενδιαφέρουσες προτάσεις από τα μέλη του, αλλά και από οποιονδήποτε ευαισθητοποιημένο πολίτη, με σκοπό την προστασία και την ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μας.

1.     Προστασία των δασών, των πηγών, των ποταμών, της χλωρίδας και της πανίδας του Οροπεδίου Φολόης και του Ερυμάνθου. Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για την προστασία του περιβάλλοντος και δημιουργία ειδικών ομάδων από ευαισθητοποιημένους πολίτες για τον έλεγχο της παράνομης υλοτομίας του δρυοδάσους και του ελατοδάσους.  Επαφές με διαφόρους συλλόγους για ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών και την δημιουργία συνδέσμων προς όφελος της περιοχής μας.
2.     Απογραφή, ανάδειξη και προστασία ιστορικών, πολιτιστικών και φυσικών μνημείων της περιοχής μας. Αποθάρρυνση καταπατητών, αρχαιοκαπήλων και παντός είδους καταστροφέων.
3.     Ανάδειξη και καταγραφή φυσικών διαδρομών, οριοθέτηση και σηματοδότηση φαραγγιών, αννάδειξη, αναστήλωση και κατασκευή μνημείων (εκκλησιών, σπηλαίων, καταρρακτών, μύλων, γεφυριών, νεροτριβών, χανίων, ασβεστοκαμίνων, δεξαμενών, αλωνιών, πηγών, πηγαδιών και υπεραινοβίων δένδρων).  Επίσης κατασκευή προτομών σημαινόντων προσώπων και μνημείων σε τόπους μαχών κ.λπ.
4.     Εμπλουτισμός της πανίδας από απειλούμενα προς εξαφάνιση ζώων, όπως ο λαγός, ο σκίουρος ή βερβερίτσα, το πετροκούναβο, το αγριόγιδο, το ελάφι, αλλά και  διαφόρων πτηνών. Επίσης θα συμβάλλουμε στην αγορά και απελευθέρωση γόνου σαλιγκαριών και γόνου ψαριών γλυκού νερού στα ποτάμια, (Ερύμανθος, Πηνειός και Σελληέντος ή Πηνειακού Λάδωνα). Δημιουργία καταφυγίου και προστατευόμενης ζώνης θηραμάτων.
5.     Οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, όπως, ράφτινγκ στον ποταμό Ερύμανθο, ανεμοπτερισμός στον Ωλενό. Επίσης διαγωνισμός ξυλοκοπής με παραδοσιακούς τρόπους. Αναβίωση του Άθλου του Ηρακλή (κυνηγητό και σύλληψη του Ερυμάνθιου Κάπρου). Οργάνωση τοπικών αγωνισμάτων, οι ονομαστοί αγώνες των κλεφταρματολών (πέταγμα λιθαριού, άλμα εις μήκος, τρέξιμο, σκοποβολή, πάλη, ίππευση και αφίππευση καλπάζοντος ίππου, αναρρίχηση σε δένδρα και έρπειν).
6.    Έκθεση τέχνης με δημιουργίες κατοίκων της περιοχής μας, φωτογραφίας φυσικών και πολιτιστικών μνημείων, της χλωρίδας και πανίδας και τοπικών προϊόντων. Συγκέντρωση ιστορικών και λαογραφικών στοιχείων που αφορούν άμεσα την περιοχή μας. Οργάνωση ημερίδων και σεμιναρίων με θέματα φύσης, πολιτισμού και ιστορίας και έκδοση περιοδικού ποικίλης ύλης και διαφημιστικών φυλλαδίων.
7.   Πολιτιστικές και ιστορικές εκδηλώσεις (του Κλήδονα, καρναβάλι, δημοτικό τραγούδι, ημερίδα ντόπιου παραμυθιού, ημερίδα  εργασιών προβιομηχανικής περιόδου, όπως ο θέρος, το αλώνισμα, ο φλούδος, ο κούρος, ο αργαλειός, το πετάλωμα, η καπνοκοπή (χαβάνιασμα), η παραγωγή τσίπουρου, κρασιού, τυριού, μυζήθρας, ζυμαρικών, παστού κρέατος   και κατασκευή παραδοσιακών εργαλείων κ.λπ.). Δημιουργία μουσείων, λαογραφικού και ιστορικού περιεχομένου (π.χ. Μουσείο Δρυοδάσους, τσοπάνη, κ.λπ.).
8.    Επικοινωνία με τους απανταχού πολίτες  που προέρχονται από τον τόπο μας, με σκοπό την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση, τις προτάσεις, την ηθική και την υλική βοήθειά τους, προς υλοποίηση των στόχων του συλλόγου μας.
Οι στόχοι σε χαλεπούς καιρούς θεωρούνται υπερβολικοί, αλλά μπορούμε να θέσουμε τις ισχυρές βάσεις και να ευαισθητοποιήσουμε την πολιτεία και τους πολίτες να συνδράμουν σ’ αυτό το δύσκολο έργο που αναλάβαμε. Γνωρίζουμε ότι ο δρόμος που επιλέξαμε είναι δύσβατος  και στην πορεία μας θα προκύψουν αρκετά εμπόδια, αφού θα είναι αναπόφευκτο να μην συγκρουστούμε και με μεγάλα συμφέροντα.  Υπολογίζουμε τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε, αλλά η αγάπη για τον τόπο που μας γέννησε, θα μας βοηθήσει στο τέλος να βγούμε νικητές.